algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid en definities
 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door A. J. Bosch, h.o.d.n. bwd BoschWebDesign, hierna te noemen: “bwd BoschWebDesign”.
 2. De contractspartij waarmee bwd BoschWebDesign overeenkomsten afsluit zal in deze Algemene Voorwaarden worden aangeduid als “de opdrachtgever”.
 3. Onder “opdracht” in deze Algemene Voorwaarden zal worden verstaan een opdracht van de opdrachtgever aan bwd BoschWebDesign om een website te bouwen of te ontwerpen of in een website veranderingen aan te brengen, dan wel deze te beheren. Voor zover de aard zich daartegen niet verzet zijn de bepalingen welke betrekking hebben op een opdracht tevens van toepassing op andere prestaties welke met Bwd BoschWebDesign worden overeengekomen.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van diensten en zaken door bwd BoschWebDesign en alle rechtsverhoudingen die in verband hiermee ontstaan tussen Bwd BoschWebDesign enerzijds en de opdrachtgever of derden anderzijds. Hun werking wordt door de enkele ontvangst van een afschrift door de opdrachtgever aanvaard. Zij blijven geldig totdat Bwd BoschWebDesign andere Algemene Voorwaarden van toepassing verklaart of expliciet deze Algemene Voorwaarden intrekt.
 5. Indien de opdrachtgever zelf met algemene voorwaarden werkt, prevaleren bij onderlinge strijd de Algemene Voorwaarden van bwd BoschWebDesign boven de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever. Iedere bepaling waarbij een recht van bwd BoschWebDesign wordt beperkt of een verplichting aan haar wordt opgelegd is strijdig met deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk met wederzijds goedvinden rechtsgeldig worden afgeweken.
Artikel 2 Totstandkoming van de opdracht
 1. Een overeenkomst tussen bwd BoschWebDesign en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat bwd BoschWebDesign een opdracht schriftelijk aanvaardt.
 2. In voorkomende gevallen kunnen partijen ook op andere wijze overeenkomen.
 3. Indien de tekst van de aanvaarding van de opdracht verschilt van de tekst van het aanbod van de opdracht, wordt de opdracht vermoed te zijn verleend conform de tekst van de aanvaarding, tenzij de opdrachtgever binnen 48 uur na de aanvaarding te kennen geeft dat de opdracht niet onder deze voorwaarden verleend kan worden.
Artikel 3 Rechten en verplichtingen van bwd boschwebdesign
 1. bwd BoschWebDesign is gehouden de aan haar verleende opdracht naar beste kunnen uit te voeren.
 2. bwd BoschWebDesign staat niet in een gezagsverhouding tot de opdrachtgever. Alleen indien vooraf schriftelijk aanwijzingen ten aanzien van de uitvoering van de opdracht zijn overeengekomen is Bwd BoschWebDesign gehouden om aanwijzingen van de opdrachtgever in acht te nemen; voor het overige verricht Bwd BoschWebDesign de opdracht naar eigen inzicht en zullen aanwijzingen slechts voor zover zij in dat kader passen worden opgevolgd.
 3. bwd BoschWebDesign is niet gehouden na het leveren van de overeengekomen prestatie kostenloos onderhoud te plegen aan of instructies te geven met betrekking tot het onderhoud van de website, noch reparaties aan het geleverde te verrichten.
 4. De intellectuele eigendom van het door bwd BoschWebDesign geleverde product dan wel het auteursrecht daarop berust uitsluitend bij bwd BoschWebDesign.
 5. bwd BoschWebDesign is verplicht tot geheimhouding van wat zij bij de uitvoering van de opdracht over het bedrijf van de opdrachtgever verneemt voor zover het vrijgeven van deze informatie voorzienbaar zou kunnen leiden tot schade voor de opdrachtgever.
artikel 4 rechten en verplichtingen van de opdrachtgever
 1. De opdrachtgever is verplicht om bwd BoschWebDesign tijdig te voorzien van alle informatie welke
  bwd BoschWebDesign behoeft om de opdracht naar beste kunnen uit te voeren.
 2. Indien niet anders is overeengekomen, levert de opdrachtgever aan bwd BoschWebDesign alle teksten die gebruikt moeten worden digitaal aan als platte tekst. Tevens levert zij alle benodigde afbeeldingen digitaal aan. Deze aanlevering dient plaats te vinden binnen tien werkdagen na de totstandkoming van de opdracht aangeleverd. Indien een einddatum voor de opdracht is overeengekomen, verschuift deze tenminste met even zoveel dagen als de opdrachtgever in verzuim is op grond van dit artikellid.
 3. Indien bwd BoschWebDesign buiten het voorgaande lid verzoekt om toezending van stukken welke verband houden met de opdracht, dan zal de opdrachtgever gehouden zijn, indien zij over de gevraagde stukken beschikt of kan beschikken, deze stukken binnen drie werkdagen aan bwd BoschWebDesign kosteloos ter hand te stellen. Indien het kostbare werken betreft kan de opdrachtgever verlangen dat Bwd BoschWebDesign de stukken binnen twee weken na de uitvoering van de opdracht op kosten van de opdrachtgever retourneert.
 4. De opdrachtgever is verplicht te onderzoeken of er bij het vervullen van de opdracht risico bestaat voor het maken van een inbreuk op enig auteursrecht of merkenrecht en licht bwd BoschWebDesign bij gebleken risico daar tijdig en schriftelijk over in.
artikel 5 opzegging
 1. Partijen kunnen te allen tijde opzeggen.
 2. Indien de opdrachtgever opzegt, dan is hij niettemin gehouden een percentueel deel van de overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden te voldoen. Bij opzegging binnen tien werkdagen na het tot stand komen van de opdracht is het percentage 10 %; bij opzegging op een later tijdstip is het percentage 50 %. Onverminderd het voorgaande is de opdrachtgever verschuldigd een deel van de bedongen vergoeding evenredig aan het deel van de werkzaamheden dat op de datum van opzegging al is verricht door bwd BoschWebDesign. Ter bepaling van het tijdstip van opzegging als bedoeld in dit artikellid geldt de datum van ontvangst door bwd BoschWebDesign van de schriftelijke opzegging door de opdrachtgever dan wel bij mondelinge opzeggingen de verzenddatum van de schriftelijke bevestiging van de opzegging door Bwd BoschWebDesign.
 3. Indien bwd BoschWebDesign opzegt, dan is de opdrachtgever niet gehouden enig deel van de overeengekomen vergoeding te betalen, behalve in de gevallen genoemd in het volgende twee leden van dit artikel.
 4. Indien bwd BoschWebDesign opzegt, terwijl de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen genoemd in het vorige artikel, dan is de opdrachtgever gehouden om 50 % van de overeengekomen vergoeding te voldoen aan bwd BoschWebDesign, vermeerderd met een naar evenredigheid berekend deel der vergoeding ziende op de al door Bwd BoschWebDesign verrichte werkzaamheden.
 5. Indien bwd BoschWebDesign in geval van ziekte of overmacht de overeenkomst opzegt, dan zal de opdrachtgever slechts gehouden zijn een vergoeding naar billijkheid te voldoen voor al geleverde diensten of verrichte werkzaamheden. Partijen dienen dan met elkaar in contact te treden voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding. Deze vergoeding zal niet minder kunnen bedragen dan 10 % van de bij de totstandkoming van de opdracht overeengekomen vergoeding.
artikel 6 vergoeding en betaling
 1. Over alle in rekening gebrachte bedragen is de opdrachtgever BTW verschuldigd.
 2. Indien slechts een deel van de bedongen prestatie wordt geleverd om redenen welke toe te rekenen zijn aan bwd BoschWebDesign, is de opdrachtgever slechts een evenredig deel van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. In alle andere gevallen is de gehele vergoeding verschuldigd. Dit artikellid geldt slechts buiten de gevallen waarin conform het vorige artikel wordt opgezegd.
 3. bwd BoschWebDesign is gerechtigd 25 % van het te verwachten bedrag van de declaratie voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden in rekening te brengen bij de opdrachtgever, en nog eens 25 % een maand nadien.
 4. Declaraties van bwd BoschWebDesign dienen te worden voldaan binnen twee weken na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op een door Bwd BoschWebDesign aan te geven bankrekening. Indien de opdrachtgever heeft aangegeven dat betaling plaats zal vinden door een derde, dan verleent de opdrachtgever aan Bwd BoschWebDesign het recht van substitutie ten aanzien van alle rechten die de opdrachtgever in die relatie heeft, en geldt jegens Bwd BoschWebDesign elk handelen of nalaten van die derde als verricht door de opdrachtgever.
 5. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij onmiddelijk in verzuim. De overeenkomst wordt geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Daarnaast is de consument bij, niet tijdige of niet volledige betaling van enige door hem verschuldigde bedragen,met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is de wederpartij tevens een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente.
 6. Voor elke declaratie van bwd BoschWebDesign welke niet is voldaan binnen de vervaltermijn is de opdrachtgever terstond opeisbaar een bedrag ad € 500 (zegge: vijfhonderd euro) verschuldigd als vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien na eerste aanmaning alsnog betaling volgt binnen vijf werkdagen, vervalt de verplichting genoemde vergoeding te voldoen.
 7. Verrekening van enig verschuldigd bedrag door de opdrachtgever is niet mogelijk.
artikel 7 reclames en aansprakelijkheid
 1. bwd BoschWebDesign is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van opdrachtgever of derden geleden welke in verband staat met de opdracht, noch voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendom, auteursrecht of merkenrecht. De opdrachtgever vrijwaart Bwd BoschWebDesign voor aanspraken van derden ter zake.
 2. bwd BoschWebDesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten of afbeeldingen op de website. Indien bwd BoschWebDesign hierop zou worden aangesproken door derden, vrijwaart de opdrachtgever haar terzake.
 3. Indien schade ontstaat welke in verband gebracht kan worden met het niet naleven van de verplichtingen genoemd in artikel 4, is de opdrachtgever gehouden deze schade volledig te vergoeden.
 4. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen binnen vier weken na het verrichten van de desbetreffende werkzaamheden bij aangetekend schrijven aan bwd BoschWebDesign kenbaar te worden gemaakt. Reclames met betrekking tot de declaratie dienen binnen vier weken na de factuurdatum bij 3 aangetekend schrijven aan bwd BoschWebDesign kenbaar te worden gemaakt. Zo reclames niet op de voorgeschreven wijze tijdig zijn ingediend, staat tussen partijen vast dat de opdrachtgever daarmee afstand heeft gedaan van het recht te klagen.
 5. In geval van een terecht uitgebrachte reclame kan bwd BoschWebDesign de declaratie aanpassen.
artikel 8 toepasselijk recht en forumkeuze
 1. Op alle overeenkomsten tussen bwd BoschWebDesign en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Rechtbank te Haarlem is bij uitsluiting bevoegd om in eerste aanleg van geschillen tussen partijen kennis te nemen.
bwd BoschWebDesign

A. J. Bosch

Bezoeken: 318

Share This